گزارش جلسه کارگروه تحول
Date:1398/7/20 Visitor: 181
گزارش جلسه کارگروه تحول 20مهر98


جلسه کارگروه تحول صبح امروز شنبه 98/7/20 با حضور اعضاء و مديرعامل محترم شرکت برگزار گرديد.

در اين جلسه در خصوص پيگيري مصوبات گذشته مباحثي مطرح گرديد.

همچنين در خصوص چگونگي و سطح حضور در پنجمين نمايشگاه تراکنش مباحثي عنوان شد.

در ادامه اعضاء به تحليل و ارائه نظرات در خصوص سايت اصلي شرکت پرداختند و مقرر گرديد سايت شرکت در فاصله زماني کوتاه و تا قبل از برگزاري نمايشگاه تراکنش به روز رساني شده و در فاز بعدي اصلاحات ساختاري و گرافيکي اصلي به مرحله اجرا درآيد.

در خاتمه جلسه نيز طرح تمرکز بر محصولات قابل ارائه در نمايشگاه و سايت عنوان گرديد