برگزاري پنجمين نمايشگاه تراکنش
Date:1398/9/4 Visitor: 917
شرکت ثامن ارتباط عصر براي اولين بار در قالب هلدينگ اميد سپه در نمايشگاه تراکنش ايران 2019 حاضر گرديد.


اين شرکت با ويژگي هاي منحصر به فردي که داراست قصد دارد که موقعيت خود را به عنوان مجري انحصاري زيرساخت فيزيکي و سيستمي بانک سپه پيدا و تقويت کند. اين نمايشگاه نقش قابل توجهي در ارائه فعاليت هاي کسب و کاري و توانمندي هاي شرکت ثامن ارتباط عصر به مديران بانک سپه و هلدينگ اميد سپه و همچنين معرفي اين شرکت به عنوان يکي از ارکان هلدينگ ايفا نمود.

لازم به ذکر است در اين نمايشگاه که از تاريخ 28 الي 30 آبان ماه در محل نمايشگاهي بوستان گفتگو برگزار گرديد جناب آقاي معمار نژاد نماينده محترم وزير صنعت و همچنين جناب آقاي دکتر حسيني عضو هيئت مديره بانک سپه از غرفه شرکت ثامن ارتباط عصر بازديد بعمل آورده و از نزديک با فعاليت هاي ثامن ارتباط آشنا شدند.

ثامن ارتباط عصر با استفاده حداکثري از منابع موجود و توانمندي سرمايه انساني همچنان به دنبال توسعه کسب و کار در بخش خصوصي و در عرصه فناوري اطلاعات است