پياده سازي پايلوت سامانه تبليغات متمرکز سفير در فروشگاه هاي زنجيره اي
Date:1398/10/17 Visitor: 593
سامانه تبليغات متمرکز سفير محصول شرکت ثامن ارتباط عصر وارد فاز جديدي از فعاليت خود گرديد.


سامانه تبليغات متمرکز سفير محصول شرکت ثامن ارتباط عصر پس از حضور و درخشش در صنايع بانکي و دانشگاهي  وارد فاز جديدي از فعاليت خود در فروشگاه هاي زنجيره اي گرديد.با توجه به محيط رقابتي کنوني در صنعت خرده فروشي، فروشگاه هاي زنجيره اي لازم است که به منظور حداکثر نمودن سودآوري مشتري، علاوه بر اکتساب مشتريان جديد، به حفظ مشتريان قديمي و افزودن ارزش آنها بپردازند. يکي از متداول ترين راه هاي افزايش ارزش مشتري براي فروشگاه هاي زنجيره اي، فروش محصولات بيشتر به مشتريان کنوني و برتر فروشگاه از طريق فروش متقاطع مي باشد.

سامانه تبليغات متمرکز سفير با دارا بودن امکان فروش متقاطع به مشتريان پس از جلب توجه مديران ارشد فروشگاه هاي زنجيره اي کشور، در شعب منتخب اين فروشگاه ها پياده سازي گرديد.