سامانه مكانيزه نگهداري و تعميرات تجهيزات شعب بانكي
-(47 Body)  Print

Responsive image

 1. مديريت و انجام کليه فرآيند هاي نگهداري و تعميرات به صورت مکانيزه
 2. تهيه و تدوين شناسنامه دستگاه و گروه هاي تجهيز
 3. تهيه و تدوين شناسنامه سازمان ها
 4. مديريت و برنامه ريزي نگهداري و تعميرات
 5. مديريت نگهداري و تعميرات پيشگيرانه
 6. مديريت نگهداري و تعميرات اضطراري
 7. مديريت دستور کارها
 8. مديريت و کنترل وضعيت عملياتي و غير عملياتي تجهيزات
 9. مديريت کنترل SLA پيمانکاران
 10. مديريت قطعات ، مواد و نيروي انساني نگهداري و تعميرات تجهيزات
 11. ساماندهي بازديد هاي دوره اي و پيشگيرانه
 12. مستند سازي کارآمد حکم کارها
 13. تهيه و تدوين کارت هاي فعاليت پيشگيرانه، اضطراري و جابجايي/تغييرات شعب
 14. تهيه و تکميل بانک اطلاعات کارها و عيب ها
 15. مديريت منابع نت شامل بانک اطلاعات سازمان ها، کارها، عيب ها وغيره
 16. مديريت نگهداري تعميرات پيشگيرانه به منظور مکانيزه نمودن فرآيند هاي بازديد دوره اي
 17. مديريت نگهداري تعميرات اضطراري به منظور مکانيزه نمودن بازديد هاي اضطراري
 18. مديريت جابجايي/تغيير شعبه به منظور مکانيزه نمودن جابجايي/تغيير شعب
 19. مديريت امنيت به منظور اعمال سطوح دسترسي کاربران و تعيين نقش هاي کاربر
 20. مديريت گزارشات سيستم به منظور استخراج گزارشات ليستي و نموداري
 21. مديريت تجهيزات شامل دستگاه ها و گروه هاي تجهيز
 22. مديريت مواد و قطعات
 23. مديريت اطلاعات پايه
نمايش همه داشبورد مديريت منابع نت ماژول مواد و قطعات ماژول تجهيزات ماژول تعميرات پيشگيرانه ماژول تعميرات اضطراري ماژول جابجايي ماژول اطلاعات پايه ماژول امنيت ماژول گزارشات

داشبورد

Responsive image

نت 1

Responsive image

نت 2

Responsive image

مديريت مواد

Responsive image

تجهيزات

Responsive image

کارت فعاليت پيشگيرانه

Responsive image

درخواست انجام تعميرات اضطراري

Responsive image

کارت فعاليت اضطراري

Responsive image

درخواست جابجايي

Responsive image

کارت فعاليت جابجايي

Responsive image

نتيجه درخواست جابجايي

Responsive image

کارهاي پيشگيرانه منتظراقدام

Responsive image

وضعيت تجهيز

Responsive image

کاربران

Responsive image

گزارش

Responsive image

گزارش ليستي

Responsive image

گزارش نموداري

Responsive image
 
 

 

 • تهران-خيابان گاندي جنوبي- خيابان پانزدهم- پلاک 25
 • درخواست دمو محصول و ارائه خدمات: 87137330-021
  دفتر مرکزي: 87137000-021
 • info[@]samenea.com
اينستاگرام آپارات آراس اس تلگرام لينکدين