مديريت تجهيزات
-(1 Body)  Print

با بهره گيري از اين منو امکان تعريف شناسنامه دستگاه ها، گروه هاي تجهيز و مديريت آنها به صورت کارآمد فرآهم مي گردد.

Responsive image