مديريت اطلاعات پايه
-(0 Body)  Print

از اين منو جهت ايجاد و يا ويرايش اطلاعات پايه که در سامانه مورد استفاده قرار مي گيرند اعم از دلايل تاخير،نوع برنامه ، نوع سازمان،نوع کار،نوع کارت فعاليت ،وضعيت تجهيز،وضعيت حکم کار،دلايل عدم تاييد درخواست و ... مي توان بهره برد. به طور کلي در بخش مديريت اطلاعات پايه مي توانيم روابط بين منوهاي مختلف در نرم افزار را سازماندهي نمائيم.

Responsive image