مديريت ريسک
-(46 Body)  Print

مهم ترين نكاتي كه امروزه بانك ها با آن مواجه اند ميزان سرمايه لازم و مديريت ريسك است. مديريت ريسك يكي از مهم ترين اركان سيستم هاي مالي و بانكي مي باشد و دربرگيرنده آن قسمت از فعاليت هاي بانك است كه مجموعه ريسك ها را تحت تأثير قرار مي دهد.
تعيين، انداز ه گيري، مشاهده و كنترل ريسك ها فرآيند مديريت ريسك را تشكيل مي دهند و هدف اصلي مديريت ريسك در هر سازمان، ارائه بهترين عملكرد و بهينه سازي استفاده از سرمايه و به حداكثر رساندن ارزش دارايي هاي سهامداران مي باشد كه با استفاده از تدابير مناسب و راهكارهاي به موقع، ريسك هاي اساسي از جمله ريسك اعتباري، ريسك بازار و ريسك عملياتي را پوشش مي دهند.

نرم‌افزار مديريت ريسك ارائه شده توسط شرکت ثامن ارتباط عصر با نام Almonde محصول شرکت Misys يك بستر منسجم براي مديريت ريسك گسترده و يكپارچه است و ابزار كنترل ريسك و مميزي را براي مؤسسات سرمايه‌گذاري‌، امور بانكي تجاري و مؤسسات اعتباري فراهم مي‌سازد. اين نرم افزار نيازهاي معمول و عملياتي ، روش‌هاي مميزي و ارزيابي ريسك از نظر معمول و اقتصادي را فراهم مي‌سازد.

ويژگي هاي بانك هاي اسلامي و الگوهاي واسطه گري مالي مورد استفاده آنها باعث شده است كه تأمين منابع مالي براي فعاليت هاي اقتصادي توسط بانك هاي اسلامي و بانك هاي متعارف و شيوه تجهيز منابع نيز با دو روش كاملاً متفاوت صورت گيرد.
تفاوت اصلي بانكداري اسلامي از بانكداري متعارف در به كارگيري قراردادهاي اسلامي و مبتني بر مشاركت در سود و زيان است. اين تفاوت ها موجب مي شود ميزان ريسك فعاليت هاي بانكي در دو نظام به صورتي متفاوت بين سپرده گذاران بانک و سرمايه گذاران توزيع شود. به عبارت ديگر مديريت ريسك در بانكداري اسلامي به دليل غير ربوي بودن و مفاهيم خاص آن علاوه بر موارد مطرح شده در مديريت ريسك نيازمند اعمال دقت در مفاهيم بانكداري اسلامي نيز مي باشد.