مديريت ريسک
-(64 Body)  Print

مهم ترين نكاتي كه امروزه بانك ها با آن مواجه اند ميزان سرمايه لازم و مديريت ريسك است. مديريت ريسك يكي از مهم ترين اركان سيستم هاي مالي و بانكي مي باشد و دربرگيرنده آن قسمت از فعاليت هاي بانك است كه مجموعه ريسك ها را تحت تأثير قرار مي دهد.
تعيين، انداز ه گيري، مشاهده و كنترل ريسك ها فرآيند مديريت ريسك را تشكيل مي دهند و هدف اصلي مديريت ريسك در هر سازمان، ارائه بهترين عملكرد و بهينه سازي استفاده از سرمايه و به حداكثر رساندن ارزش دارايي هاي سهامداران مي باشد كه با استفاده از تدابير مناسب و راهكارهاي به موقع، ريسك هاي اساسي از جمله ريسك اعتباري، ريسك بازار و ريسك عملياتي را پوشش مي دهند.

نرم‌افزار مديريت ريسك ارائه شده توسط شرکت ثامن ارتباط عصر با نام Almonde محصول شرکت Misys يك بستر منسجم براي مديريت ريسك گسترده و يكپارچه است و ابزار كنترل ريسك و مميزي را براي مؤسسات سرمايه‌گذاري‌، امور بانكي تجاري و مؤسسات اعتباري فراهم مي‌سازد. اين نرم افزار نيازهاي معمول و عملياتي ، روش‌هاي مميزي و ارزيابي ريسك از نظر معمول و اقتصادي را فراهم مي‌سازد.

ويژگي هاي بانك هاي اسلامي و الگوهاي واسطه گري مالي مورد استفاده آنها باعث شده است كه تأمين منابع مالي براي فعاليت هاي اقتصادي توسط بانك هاي اسلامي و بانك هاي متعارف و شيوه تجهيز منابع نيز با دو روش كاملاً متفاوت صورت گيرد.
تفاوت اصلي بانكداري اسلامي از بانكداري متعارف در به كارگيري قراردادهاي اسلامي و مبتني بر مشاركت در سود و زيان است. اين تفاوت ها موجب مي شود ميزان ريسك فعاليت هاي بانكي در دو نظام به صورتي متفاوت بين سپرده گذاران بانک و سرمايه گذاران توزيع شود. به عبارت ديگر مديريت ريسك در بانكداري اسلامي به دليل غير ربوي بودن و مفاهيم خاص آن علاوه بر موارد مطرح شده در مديريت ريسك نيازمند اعمال دقت در مفاهيم بانكداري اسلامي نيز مي باشد.
iGap آپارات آراس اس تلگرام لينکدين
تمامي حقوق متعلق به شرکت ثامن ارتباط عصر مي باشد.